Algemene voorwaarden

Voorwaarden ROVADE Jachtservice 15-06-2017

Wij werken volgens onderstaande voorwaarden, tenzij door opdrachtnemer en opdrachtgever anders wordt overeengekomen.

Artikel 1:

Toepasselijkheid


1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ROVADE Jachtservice, op alle overeenkomsten die ROVADE Jachtservice sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen speciaal die betrekking hebben op koop en verkoop, het bouwen, verbouwen, repareren of onderhouden van schepen (en de daarbij behorende onderdelen), alsmede op alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg kunnen zijn.


1.2. De aanbieder/leverancier ROVADE Jachtservice is degene, die deze voorwaarden gebruikt. Deze
wordt aangeduid als opdrachtnemer of verkoper. De wederpartij wordt
aangeduid als opdrachtgever of koper.


1.3. De consument is een natuurlijke persoon die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf.


1.4. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de
bepalingen uit de overeenkomst.


1.5. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door ROVADE Jachtservice


Artikel 2: Aanbiedingen


2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.


2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt,
mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn
aanbieding hierop baseren.


2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering na
inbedrijfstelling en proefvaart – wanneer deze is overeengekomen – af werf
opdrachtnemer, ‘ex works’, conform Incoterms 2000. Prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief omzetbelasting en emballage.


2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.


2.5. Opdrachtnemer is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gerechtigd de kosten verbonden het op milieu technische wijze behandelen,
verzamelen, bemonsteren, afvoeren, opslaan, transporteren en vernietigen
van materialen, resten en dergelijke aan opdrachtgever boven de prijs in rekening te brengen.


Artikel 3: Rechten van industriële en intellectuele eigendom


3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, bestekken, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, (proef)modellen, programmatuur enz.


3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete
verschuldigd van 10% van de waarde van de koopprijs van het vaartuig met
een minimum van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op
grond van de wet worden gevorderd.


3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren.
Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 1.000 per dag.
Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen


4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt .


4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.


4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.


4.4. De opdrachtgever staat er voor in dat de namens hem of door hem toegeleverde materialen en onderdelen voldoen aan de in de Wet Pleziervaartuigen, alsmede overige wetten en voorschriften, genoemde of daaruit voortvloeiende eisen.


4.5. Als opdrachtgever zelf werkzaamheden uitvoert is de opdrachtgever gehouden te voldoen aan de eisen die in de Wet Pleziervaartuigen, of andere wetten en richtlijnen, vermeld staan, dan wel daaruit voortvloeien. De opdrachtgever dient de instructies van de opdrachtnemer dienaangaande te volgen.


Artikel 5: Levertijd


5.1. De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.


5.2. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat opdrachtnemer kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd.


5.3. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve goedgekeurde tekeningen
enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen
(termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke

voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.


5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, of
wanneer opdrachtnemer verborgen gebreken opmerkt, kan
opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de
opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de
werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen
worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning
dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de
tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten)
leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in
de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door
opdrachtnemer wordt de levertijd verlengd met de duur van de
opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de
planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de
werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd
met de daardoor ontstane stagnatietijd.


5.5. Wanneer overschrijding van de levertijd te verwachten is zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan onder opgave van redenen in kennis stellen en -
indien mogelijk – aangeven hoe groot de overschrijding vermoedelijk zal zijn.

5.6. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 6: Risico-overgang en inruil


6.1. Levering vindt plaats na inbedrijfstelling – wanneer deze is overeengekomen– af werf opdrachtnemer, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.


6.2. Indien bij de koop of nieuwbouw van een vaartuig of casco sprake is van inruil van een gebruikt vaartuig of van een andere zaak en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij de opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.

Artikel 7: Prijswijziging


7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de
stijging nog niet is voltooid.


7.2. In geval de opdrachtgever een consument is dan heeft deze recht op ontbinding van de overeenkomst als binnen drie maanden na het sluiten van
de overeenkomst de prijs wordt verhoogd met uitzondering van
prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW.


7.3. Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom of eerst volgende overeengekomen
betalingstermijn.


7.4. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening brengen.


Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht


8.1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van
omstandigheden die opdrachtnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht;

a. te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. Als daardoor de verbintenis wezenlijk gewijzigd wordt heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, met inachtneming van het bepaalde in art. 8.4;

b. de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen;

8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, pandemie, epidemie, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de

als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.
8.4. Als opdrachtnemer zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, heeft hij recht op een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grond van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.


Artikel 9: Wijzigingen in het werk


9.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als: a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. stelposten met meer dan 10% afwijken.


9.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.


9.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft,
mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil
van de saldi bij opdrachtgever in rekening te brengen. Deze bepaling geldt
niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.


9.4. Wanneer aanvullende overeenkomsten belangrijke consequenties hebben ten aanzien van prijs, levertijd, gewicht, motorvermogen of snelheid, zal opdrachtnemer opdrachtgever daarvan in kennis stellen.


9.5. Slechts de werkzaamheden die opdrachtnemer redelijkerwijs had kunnen voorzien maken deel uit van een verbouwings- of reparatieovereenkomst. Blijkt de omvang van de werkzaamheden groter dan voorzien, dan zal opdrachtnemer het werk stilleggen en met opdrachtgever overleggen over
het al dan niet voortzetten ervan en op welke wijze. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na bedoeld overleg opdrachtnemer zijn besluit mee te
delen. Opdrachtnemer heeft ten minste recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.


Artikel 10: Oplevering van het werk


10.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk / vaartuig heeft goedgekeurd;
b. het werk / vaartuig door opdrachtgever in gebruik is genomen of
zonder expliciete toestemming is weggevaren. Neemt
opdrachtgever een deel van het werk /vaartuig in gebruik dan wordt
dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. opdrachtgever door opdrachtnemer in de gelegenheid is gesteld het werk, respectievelijk het vaartuig te (laten) inspecteren en niet binnen 14 dagen nadat opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld van de inspectiemogelijkheid gebruik heeft gemaakt.
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

10.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk direct kenbaar te maken aan opdrachtnemer.


10.3. Keurt opdrachtgever het werk / vaartuig niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van

dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.


Artikel 11: Inruil


Indien bij de koop of nieuwbouw van een schip of casco sprake is van inruil
van een gebruikt schip of van een andere zaak, terwijl opdrachtgever, in afwachting van de oplevering van het nieuwe, de door hem ingeruilde c.q. in
te ruilen zaak blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde pas eigendom van opdrachtnemer nadat dit hem feitelijk ter beschikking is gesteld.
Tijdens dit gebruik zijn alle kosten en met name die van onderhoud, waardevermindering en eventuele schade, door welke oorzaak ook ontstaan (ook als gevolg van verlies) voor rekening en risico van opdrachtgever.


Artikel 12: Aansprakelijkheid


12.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

12.2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade/gevolgschade waaronder bijvoorbeeld
bedrijfsstoring, liggelden, vervangend vaartuig, derving van
inkomsten en andere onkosten, door welke oorzaak ook ontstaan.
Opdrachtgever dient zich desgewenst zelf tegen deze schade te
verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan
schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt
toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die
zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt.
Opdrachtgever dient zich desgewenst zelf tegen deze schade te
verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van
hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van
opdrachtnemer.


12.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer
de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens
rekening aangeleverd nieuw materiaal.


12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een
product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede)
bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.


12.5. Ingeval de opdrachtgever een consument is, is de opdrachtnemer
aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een hem toe te rekenen tekortkoming zulks met inachtneming van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.


12.6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door gebrekkig onderhoud of niet tijdig uitvoeren van onderhoud aan alle aanwezige systemen en appendages in en aan het vaartuig van opdrachtgever. Tevens is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door niet in gebruik zijnde , niet bereikbare ,afgedopte of verborgen appendages en systemen, opdrachtnemer dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

12.7. Opdrachtgever geeft toestemming aan opdrachtnemer om met het vaartuig te varen, te verplaatsen, te hijsen of andere handelingen met het vaartuig uit te voeren indien dit noodzakelijk is voor de overeengekomen werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor schade ontstaan tijdens deze werkzaamheden, opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

Artikel 13: Garantie en conformiteit

13.1. Voor een nieuw vaartuig of casco bedraagt de garantietermijn 12 maanden na oplevering.
Noodreparaties vallen buiten iedere vorm van garantie.
Onderstaande bepalingen zijn ook van toepassing nadat de garantietermijn is verstreken (conformiteit).


13.2. Opdrachtnemer staat ervoor in dat hij een vaartuig of casco levert dat beantwoordt aan de gesloten overeenkomst. Dit geldt ook voor de
bijbehorende uitrustingsstukken en inventaris. Opdrachtnemer staat er
tevens voor in dat het vaartuig of casco die eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik redelijkerwijs nodig zijn, tenzij een ander gebruik uitdrukkelijk
is overeengekomen. Van garantie zijn uitgesloten zaken die tijdens
opdrachtgever zijn toegeleverd of voorgeschreven.


13.3. Opdrachtnemer staat er voor in dat de werkzaamheden met betrekking tot conservering naar de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd. Er
wordt geen garantie verstrekt in de volgende gevallen:
a. er een nadere voor- en/of nabehandeling naar goed vakmanschap
noodzakelijk was en kenbaar is gemaakt, doch daarvoor geen
opdracht gegeven is;
b. de voorbewerking niet door de opdrachtnemer is uitgevoerd of
goedgekeurd;
c. het te conserveren materiaal zich in zodanige staat bevindt dat het
niet mogelijk is de aanwezige gebreken, waaronder corrosie,
oneffenheden, kleurverschillen, glans, etc., binnen het raam van de
overeenkomst die ter zake gesloten is te verhelpen.
d. de conservering door de opdrachtgever of derden beschadigd is.


13.4. Ten aanzien van door derden toegeleverde zaken en uitgevoerde werkzaamheden gelden de garantieverplichtingen -in omvang en duur- van
die toeleverancier(s).
Opdrachtnemer zal ter zake van
zijn garantieverplichting zijn gekweten door overdracht van zijn eventuele aanspraak jegens de toeleverancier(s).


13.5. Als blijkt dat de levering, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden niet deugdelijk zijn geweest heeft opdrachtnemer de keuze tot:
- vervanging van het/de ondeugdelijke onderde(e)l(en);
- herstel van de ondeugdelijke zaak;
- creditering van opdrachtgever voor een evenredig deel van de
factuur.
Het staat de opdrachtnemer daarbij vrij zelf een keuze te maken voor de
plaats waar de herstelwerkzaamheden plaats zullen vinden en eventueel
een deskundige derde in te schakelen en wel binnen een redelijke tijd. Reis-, verblijf- en transportkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
Opdrachtgever kan alleen na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer
een noodzakelijk herstel door een derde laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal alsdan aan opdrachtgever de kosten vergoeden, met als maximum het
bedrag dat voor opdrachtnemer gemoeid zou zijn geweest met herstel op de eigen werf.


13.6. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden bij nieuwbouw de volgende toleranties:
2% lengte over de stevens;
2% breedte over het grootspant;
10% diepgang;
2% stahoogte; 2% maximale doorvaarthoogte van de vaste delen;
10% gewicht;
10% snelheid gerekend bij standaarduitrusting + diepgang
volgens de standaard constructie waterlijn.
Bovengenoemde definities zijn overeenkomstig geharmoniseerde ISO-norm ‘8666 – Small Craft – Principal Data’, zoals vastgesteld in november 2002.

13.7. a. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- van fysische eigenschappen en natuurlijke werking van
materialen/natuurproducten;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever
of door derden.
b. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw
waren op het moment van levering of die door de opdrachtgever
zijn aangeleverd.


13.8. Opdrachtgever dient te allen tijde opdrachtnemer de gelegenheid te bieden
en een redelijke termijn te gunnen een eventueel gebrek te herstellen.


13.9. De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen
jegens opdrachtnemer – zowel financieel als anderszins – heeft voldaan, dan
wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.


13.10. De reis- en verblijfkosten en verrichte werkzaamheden,
onderzoekswerkzaamheden daaronder begrepen, kunnen worden doorberekend na beroep op garantie aan opdrachtgever, tegen
de op het moment van uitvoering door opdrachtnemer gehanteerde
standaardtarieven, in rekening gebracht en worden verricht onder
toepasselijkheid van deze voorwaarden.


Artikel 14: Reclamaties of klachten


14.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen,
indien hij in de garantietermijn niet binnen een 14 dagen nadat hij het gebrek
heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij opdrachtnemer ter
zake schriftelijk heeft gereclameerd, waarbij hij aan opdrachtnemer schriftelijk
dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft
geconstateerd.

14.2. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.


14.3. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van het feit dat de prestatie beantwoordt aan de overeenkomst, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 15: Niet afgenomen zaken


Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven
deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken
worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen, gestald
danwel geborgen. Opdrachtnemer heeft het recht om 3 maanden na de terbeschikkingstelling van de zaken deze na schriftelijke ingebrekestelling
voor en namens opdrachtgever te (doen) verkopen onder de verplichting de
opbrengst aan opdrachtgever uit te keren, onder aftrek van de aan
opdrachtnemer toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder
begrepen (artikel 6:90 BW).


Artikel 16: Verzekering bij nieuwbouw


16.1. Opdrachtnemer zal tot aan de datum van oplevering van het nieuw te
bouwen schip of casco als verzekeringnemer, doch mede ten behoeve van opdrachtgever als verzekerde, dit schip of casco en de daarvoor benodigde
materialen en installaties verzekeren voor de waarde die deze zaken vertegenwoordigen en maximaal voor het volle bedrag van de overeengekomen
koop- of aanneemsom. De verzekeringsuitkeringen zullen worden gedaan
aan opdrachtnemer die begunstigde onder de verzekeringsovereenkomst
zal zijn. De verzekeringspremie en assurantiebelasting komen – tenzij anders overeengekomen – voor rekening van opdrachtgever.

16.2. Opdrachtgever verplicht zich hierbij zowel jegens opdrachtnemer als jegens de verzekeraar bij wie voornoemde verzekering zal worden ondergebracht,
geen aanspraak op uitkering bij de verzekeraar geldend te (doen) maken
indien en voor zover opdrachtnemer jegens die verzekeraar dergelijke aanspraken ter zake van hetzelfde voorval maakt.

16.3. Opdrachtnemer zal de verzekeringsuitkeringen in de eerste plaats aanwenden tot herstel van de schade waarvoor de uitkering is gedaan. Het eventuele overschot zal opdrachtnemer mogen verrekenen met al hetgeen hij onder deze overeenkomst nog van opdrachtgever te vorderen heeft en het restant zal hij aan opdrachtgever uitkeren.

16.4. In het geval het schip of casco door de verzekeraar ‘total loss’ wordt verklaard, wordt de overeenkomst daarmede van rechtswege ontbonden. Opdrachtnemer heeft dan het recht, als genoemd in de tweede zin van artikel 16 lid 3.

Artikel 17: Betaling


17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.


17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. 65% van de overeengekomen prijs bij opdracht
35% van overeengekomen prijs na einde v/d werkzaamheden
b. in alle overige gevallen binnen 14 dagen na factuurdatum, maar in
ieder geval voor afvaart/transport.


17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid
voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat
geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op
opdrachtgever te verhalen.


17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te

verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer.


17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als: a. een betalingstermijn is overschreden; b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling
aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld
of overlijdt.


17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer
verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de
maand gezien als een volle maand.


17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,=.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste € 3.000 = 15%
over het meerdere tot € 6.000 = 10%
over het meerdere tot € 15.000 = 8%
over het meerdere tot € 60.000 = 5%
over het meerdere vanaf € 60.000 = 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten
verschuldigd.


17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud


18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn
verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige
overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van
bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en
kosten, niet heeft voldaan.


18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze niet bezwaren.


18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.


18.4. Opdrachtnemer is gerechtigd om het gehele vaartuig of casco, inclusief uitrusting, inventaris en overige toebehoren, onder zich te houden tot
voldoening van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van de
opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid
heeft gesteld. Opdrachtnemer heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen
verschuldigd is.


18.5. In uitzondering op hetgeen is bepaald in de voorgaande leden van dit artikel zal opdrachtnemer trachten mee te werken aan de teboekstelling van een vaartuig, indien opdrachtgever dit uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, onder andere op, maar niet beperkt tot, de voorwaarde dat er voor betaling van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een genoegzame vervangende zekerheid gesteld wordt, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer.


18.6. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt én het vaartuig of casco reeds te boek is gesteld, is hij verplicht alle medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling. De eventuele daaraan verbonden kosten komen voor rekening van opdrachtgever. Het bepaalde in artikel 15 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 19: Beëindiging


Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is
van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee
instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte
kosten.


Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen


20.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.


20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.


20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals arbitrage of mediation overeenkomen.